Stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce – NAŁADUJ.PL

Regulamin serwisu Naładuj.pl

1. WSTĘP

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z serwisu Naładuj.pl oraz z usług dostępnych za jego pośrednictwem oraz zasady, jakimi kieruje się Właściciel w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. DEFINICJE

Serwis – system zapewniający dostęp do stworzonej przez Właściciela internetowej strony informacyjno-usługowo-reklamowej www, włączonej do sieci Internet, w postaci systemu stron pod nazwą www.naladuj.pl dostępnych pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną i usług odpłatnych, świadczonych na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, bazą mailingową, oprawą graficzną i strukturą organizacji, która umożliwia Użytkownikom korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez Właściciela i/lub jego partnerów, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych (oferowanych) przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część.

Właściciel – właściciel Serwisu, Bogumił Jochymczyk, który jest jednocześnie także zarządzającym Serwisem.

Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) odwiedzający Serwis lub w jakikolwiek sposób z niego korzystający.

Wolny Dostęp – dostęp oferowany przez Serwis nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną.

Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Baza Danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Pobieranie Danych – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia.

Wtórne Wykorzystanie – publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Serwisu w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:
– usługi informacyjne
– usługi wyszukiwania.

Usługi Informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika poprzez nieodpłatne udostępnienie strony o określonym adresie.

Usługi Wyszukiwania – umożliwienie Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych.

Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) który korzystając z odpłatnych usług oferowanych przez Serwis, zamieszcza w nim treści informacyjne i/lub reklamowe.

3. CEL I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

3.1. Celem działania Serwisu jest zaoferowanie:
3.1.1. Klientom – możliwości zamieszczania wybranych danych adresowych oraz informacji o ofercie produktowo-usługowej i materiałów reklamowych związanych z szeroko pojętym zagadnieniem ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym.
3.1.2. Użytkownikom – dostępu do informacji o ofercie produktowo-usługowej oraz wybranych danych adresowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i ich operatorów, właścicieli oraz informacji pokrewnych (w ramach Wolnego Dostępu).

3.2. Wszelkie prawa do Serwisu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach Serwisu.

3.3. Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
– Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
– Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
– Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
– Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,
– Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
– Ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
– Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3.4. Użytkownicy mogą korzystać z informacji Serwisu oraz z utworów i Baz Danych Serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub Bazy Danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub Bazy Danych – na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem są udostępniane przez Serwis.

3.5. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacji, a zostały oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Serwis informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Serwisu. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.

3.6. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie.

3.7. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach systemu Serwisu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Użytkownik ma obowiązek:
4.1.1. korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
4.1.2. przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
4.1.3. bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela,
4.1.4. zawiadamiać niezwłocznie Właściciela o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Serwisu,
4.1.5. dostarczyć Właścicielowi niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy, gdy Właściciel przystępuje do usuwania stwierdzonych wad.

4.2. Użytkownikowi nie wolno:
4.2.1. wykorzystywać Serwisu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
4.2.2. wprowadzać w błąd Właściciela, innych Użytkowników w zakresie danych przekazywanych i składanych oświadczeń woli,
4.2.3. zakłócać funkcjonowanie Serwisu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie, w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,
4.2.4. udostępniać uzyskanych ze stron Serwisu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, lub innych osobach, osobom trzecim,
4.2.5. pobierać do Wtórnego Wykorzystania, bez względu na cel, w całości lub części Bazy Danych Serwisu.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

5.1. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych czynności. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury lub innych czynności.

5.2. Właściciel zapewnia w ramach swojej staranności poprawne działanie systemu, łączy i stron Serwisu.

5.3. Właściciel ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:
5.3.1. zmian wyglądu stron www,
5.3.2. zmian funkcji stron www,
5.3.3. zmian w zawartości witryn i stron Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,
5.3.4. przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela jak i innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

5.4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i usług oferowanych przez podmioty na temat których informacje, dane dostępne są w Serwisie.

5.5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które nie są od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych.

5.6. Właściciel nie odpowiada za:
5.6.1. treści opublikowane przez Użytkowników, Klientów,
5.6.2. sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i skutki podjętych przez Użytkowników działań,
5.6.3. treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach dostępnych na stronach serwisu,
5.6.4. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników,
5.6.5. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje nie pochodzące od Właściciela.

5.6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:
5.6.1.wynikające z wadliwego funkcjonowania stron Serwisu z przyczyn nie zawinionych przez Właściciela,
5.6.2. powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu lub utraty informacji na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Serwisu z przyczyn siły wyższej lub ingerencji osób trzecich,
5.6.3. powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Serwisu.

6. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA, KLIENTA

6.1. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

6.2. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

7.1. Właściciel lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może przetwarzać dane Użytkownika tylko wtedy, gdy:
7.1.1. osoba – Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
7.1.2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
7.1.3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba – Użytkownik, Klient, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

7.2. Właściciel zapewnia prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. Właściciel informuje każdorazowo Użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów Usług oferowanych na stronach Serwisu, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, w szczególności, gdy będą uczestniczyć w badaniach opinii, a także kiedy korzystać będą z oferty odpłatnych Usług, dostarczania im wybranych przez nich szczególnych informacji oraz innych indywidualnych świadczeniach.

7.3. Dane osobowe o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.

7.4. Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania lub nie swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie będzie chciał przekazywać swoich danych, może zrezygnować z udziału w tych formach działalności lub usługach Serwisu, które wymagają podania określonych danych osobowych Użytkownika.

7.5. Właściciel w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego czynności w sieci oraz zainteresowań. Użytkownik dobrowolnie decyduje o zastosowaniu takiego urządzenia/mechanizmu lub nie zgadza się na nie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub opuszczenie / zaprzestanie korzystania z Serwisu.

8. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

8.1. Właściciel udostępniając Użytkownikom, Klientom dane rozpowszechniane za pośrednictwem systemu stron Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich.

8.2. Na stronach Serwisu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę a także materiały audio i wideo. Zastosowany w systemie stron Serwisu układ oraz wybór prezentowanych utworów, informacji i danych stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

8.3. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na stronach Serwisu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów rozpowszechniania, zwielokrotniania lub komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie z chwilą akceptacji stają się odpowiednio (w całości lub części) treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem i/lub Klientem.

9.2. Zmiana Regulaminu dokonywana będzie w drodze poinformowania o tym na stronie www Serwisu zawierającej Regulamin.

9.3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.

9.4. Dla oceny stosunków prawnych łączących Strony w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.

9.5. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.

9.6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.

9.7. Niniejszy Regulamin, po aktualizacji obejmującej poprawienie „literówki”, obowiązuje od dnia 31.05.2018.